افتخارات گروه آناد

گواهینامه ثبت اختراع
دستگاه کنترل و نظارت موتورسیکلت
گواهینامه ثبت اختراع
دستگاه تبدیل کننده دزدگیرهای معمولی به هوشمند
گواهینامه ارزیابی تامین کنندگان
شرکت تام ایران خودرو
چهره ماندگار صنعت و تجارت
مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران
دریافت عنوان چهره ماندگار صنعت و تجارت
سال 1396
عضویت افتخاری در هیئت علمی
سال 1396
گواهینامه تایید فنی
نرم افزار جایاب دیدبان سپهر
عضو حقوقی انجمن انفورماتیک ایران
آناد صنعت سپر
مجوز فعالیت
نظام صنفی و رایانه ای تهران
IGP ACADEMY CERTIFICATE
MR AKBAR BARATI
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت
شرکت های انفورماتیکی
گواهینامه عضویت در
شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
Business Administration Course
ICS Group
Certificate
China council